Monday, 5th March 2012 at 17:47
moshi moshidog-kun desu 

moshi moshi
dog-kun desu